Continguts de l’hortet i els cucs de seda

Bloc 2. L’acostament a la naturalesa

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual
s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació
Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838]

a) El coneixement de les característiques generals dels sers vius semblances i diferències.
b) L’observació dels fenòmens atmosfèrics: causes i conseqüènci-
es.
c) L’observació i exploració d’animals i plantes del seu entorn.
d) La presa de consciència dels canvis que es produïxen en els sers
vius. Aproximació al cicle vital.
e) El desenrotllament de la curiositat, atenció i respecte cap als
animals i plantes com a primeres actituds per a la conservació del
medi natural.
f) La identificació de distints tipus de paisatge: paisatge rural i pai-
satge urbà.
g) L’experimentació i el descobriment de la utilitat i aprofitament
d’animals, plantes i recursos naturals per part de la societat i dels pro-
pis xiquetes i xiquets.
h) L’exploració i coneixement de les interaccions i relacions entre
animals, entre animals i plantes i entre sers vius i el seu entorn.
i) El gaudi al realitzar activitats en contacte amb la naturalesa.

No hay comentarios

Agregar comentario

Translate »